Returning to Shenzhen peak, the railway department reminded: through these areas passengers landing to do nucleic acid

2022-05-15 0 By

Nandu news reporter Zhang Yanli according to shenzhen North Railway Station news, the Spring Festival back to Shenzhen peak approaching, passengers by train through high-risk areas in Shenzhen must be landed nucleic acid testing.Shenzhen Railway Department reminds: Shenzhen North Railway Station: passengers passing through Anshun, Baoding, Jinan, Shanghai, Hangzhou, Beijing and Anyang need nucleic acid testing on landing;Shenzhen Railway Station: Inbound nucleic acid testing is required for passengers passing through Jinan, Shanghai, Hangzhou and Beijing.Shenzhen East Railway Station: Inbound nucleic acid testing is required for passengers passing through West Beijing, Xi ‘an, Linhe, Tianjin, Zhengzhou, Xinyang and Tianshui.Futian Station: Inbound nucleic acid testing is required for passengers passing through Beijing.Shenzhen Pingshan Station: Inbound nucleic acid testing is required for passengers passing through Meizhou, Shanghai and Hangzhou.