“Dongqiao Computer Cup” Spring Festival Online calligraphy and Painting exhibition winners included in the exhibition list

2022-05-01 0 By

Xihe county “East Bridge Computer Cup” Spring Festival Online calligraphy and painting exhibition sponsored by Xihe County Literary federation, xihe County calligrapher association, Xihe County Artists Association, Xihe County Dongqiao Computer Co., LTD. Since the call for contributions, received calligraphy, art enthusiasts contributed more than 200 pieces.Xihe County Literary and Art Federation, Xihe County calligrapher’s Association, the United States Association organized experts after careful preliminary evaluation, voting reevaluation and other links, the selection of calligraphy outstanding works 10, fine arts outstanding works 10, calligraphy works 53, fine arts works 45, now the list of winners into the exhibition to be announced.Calligraphy category 1, invited authors (12) Zheng Hulin, Lv Cheng, Shen Pengning, Shu Hong, Hu Xunzhi, Wang Yajun, Zhang Juan, Peng Fuyang, Han Qiang, Wang Xuguang, Lv Jianbin, Chen Haorong, Outstanding works (10) Liu Gaocai, Li Qichen, Wang Xiaogang, Wen Da Fuqiang, Wang XiaozhouMa Wenhui Wang Fei Hu Send Shang Gao Tingting three, into the exhibition of works (53 people) Xi Yongqian zhao Shixiong Zhao Samsung He Xiaojun Ren Qing Lu Qiang Zhao Jinduo Lu Xiang Su Wuji Xu He Guobao Lu Mingzhao Ma Wenli Yao Xiaohu Ren Haiping Yao Shuangding Yang Anding Li Yanwen Wang Yingchun Chen Wen Hu Dai Lin Xi Hao Yang Zhengxue Wang JianliXie Wenwen, Wang Hongyu, Xiao Ou, Liang Zhiheng, Shen Shuai, Ma Pingchuan, Wang Junlu, Guan Guan, He Guochang, Liu Haibin, He Huirong, Wang Yanqing, Li Liqun, ZHANG Hujiang, ZHANG Xiaowen, Wang Rui, Ye Haifeng, Zhao Jianguo, Zhao Xiaojun, Lu Tianyou, Wang Haicheng, Ma Shirong, Ren Jun, Jiang Mancang, Chen Xufeng, Zhu Longzhuan, Meng Yanfei, MaKai art class one, invited works of the author (10 people) He Shuangping Yan Gen Bao Li Siliang Li Quan Xiao a bo Ren Cong Ma Feng Lu Pengpeng Wang Xiaozhou Party Xiaorong Wang Yizhu two, excellent works of the author (10 people) Niu Zhilan Lu Xiaohui Shi Rong Chen Wei Shi Yan Li Dengyin Zhou Jing Ma Weixu Lu HuanhuanCui Yafei iii, the exhibition’s authors (45 persons) Li Mingyuan, Wang Aijuan, Feng Hongxia, Qian Yueying, Qiang Yang, Shi Qiwen, He Huirong, Li Changhu haifeng, Zhao Shuimei, Zhang Jun, Yang Ying, Zhang Renjun, Liu Lanlan, Qian Changsheng, Yang Hui, Zhao Samsung, Yang Yutian, MAO Peng, Xi Yongqian, Yang Xiaobo, Liu Hao, Wan Caiyun, Wang Yanqing, Lu Gaopeng, Liu CaixiaHu Jishang, LIU Yiqiang, LU Chunhua, WANG Wuzhao, ZHU Gaofeng, Chen Liying, ZHAO Weiqin, Dong Juanhong, Yang Tianbin, ZHAO Fang, HE Xiaojun, Yin Jiquan, Li Jiaxin, WANG Yu, ZHENG Wenli, Dang Rui, Zhao Rong, Wei Haixia